ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ «MELISSA ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ»

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΙΚΙΖΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Τ» και το διακριτικό τίτλο «Melissa», η οποία εδρεύει στον Δήμο Αθηνών Αττικής, επί της οδού Βίωνος 1, με ΑΦΜ 094383682 της ΔΟΥ Φ.ΑΕ. Αθηνών, όπως νόμιμα εκπροσωπείται (εφεξής καλούμενη η «Διοργανώτρια»), προκηρύσσει διαγωνισμό με την ονομασία «MELISSA ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ» (εφεξής καλούμενος ο «Διαγωνισμός»), ο οποίος θα λάβει χώρα στα καταστήματα «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ» και «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Franchise».
 1. Σκοπός του Διαγωνισμού είναι η ανάδειξη μέσω κλήρωσης δέκα (10) νικητών, στους οποίους η Διοργανώτρια θα απονείμει τα στον όρο 10 του παρόντος προβλεπόμενα Δώρα, σύμφωνα με τα ειδικότερα δια του παρόντος διαλαμβανόμενα.
 2. Δικαίωμα συμμετοχής στον Διαγωνισμό έχουν μόνον φυσικά πρόσωπα που διαμένουν στην Ελλάδα, έχουν συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα (εφεξής καλούμενοι οι «Συμμετέχοντες»). Σε διαφορετική περίπτωση, η συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό θα ακυρωθεί άμεσα και οι ανωτέρω θα υποχρεούνται στην επιστροφή οποιουδήποτε δώρου τυχόν έχουν λάβει.
 3. Στο Διαγωνισμό δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας, της εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.», των εταιρειών υπό το σχήμα των οποίων λειτουργούν τα Καταστήματα «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Franchise», καθώς και οι σύζυγοι και οι συγγενείς αυτών μέχρι δευτέρου (2ου) βαθμού.
 4. Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο χρονικό διάστημα από τις 05/01/2023 και ώρα 08:00, έως τις 19/01/2023 και ώρα 23:59 (εφεξής η «Διάρκεια») , το δε σχετικό προωθητικό υλικό θα βρίσκεται στο ίδιο χρονικό διάστημα στα Καταστήματα «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ» και «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Franchise». Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στους όρους 3 και 4 του παρόντος, κατά την προορισθείσα Διάρκεια, οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στο Διαγωνισμό καταχωρώντας στο microsite www.melissa-megalos-diagonismos.gr (εφ’ εξής καλούμενο η «Ιστοσελίδα») τα στοιχεία του προκειμένου να συμμετάσχει στον Διαγωνισμό και στην κλήρωση που θα πραγματοποιηθεί, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος. Με τη συμμετοχή του στον Διαγωνισμό κατά τα ανωτέρω, κάθε Συμμετέχων θα καλείται να δηλώσει ότι συμφωνεί με και αποδέχεται τους παρόντες όρους. Για να θεωρηθεί έγκυρη η συμμετοχή στο Διαγωνισμό, θα πρέπει: (α) Ο κάθε Συμμετέχων να έχει καταχωρίσει στην Ιστοσελίδα τα κάτωθι στοιχεία του: Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, Τηλέφωνο επικοινωνίας, και (β) η παραπάνω καταχώρηση να έχει πραγματοποιηθεί έως και την 19η/01/2023 και ώρα 23:59 μ.μ. Ισχύουν μόνο τα δελτία συμμετοχής που έχουν καταχωρηθεί στην Ιστοσελίδα κατά τη Διάρκεια του Διαγωνισμού.
 5. Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος της Διοργανώτριας.
 6. Κάθε Συμμετέχων φέρει την ευθύνη για την εγκυρότητα των στοιχείων που δηλώνει και καταχωρεί. Κάθε Συμμετέχων έχει καθ’ όλη τη Διάρκεια του Διαγωνισμού δικαίωμα συμμετοχής έως μια φορά, και μπορεί να κερδίσει δια κληρώσεως ένα μόνο δώρο.
 7. Μετά την παρέλευση της Διάρκειας του Διαγωνισμού την 19η/01/2023 και ώρα 23:59 και συγκεκριμένα τη Δευτέρα 23/01/2023 και ώρα 14:30μ.μ., θα πραγματοποιηθεί κλήρωση στo Συμβολαιογραφικό γραφείο του κ. Γεώργιου Τριανταφυλλάκη, οδός Κολοκοτρώνη αριθμός 72, Πειραιά, παρουσία ενός εκπροσώπου της Διοργανώτριας και ενώπιον του Συμβολαιογράφου κ. Τριανταφυλλάκη ή του νομίμου αναπληρωτή του. Αν για οποιονδήποτε λόγο δεν είναι δυνατή η διεξαγωγή της κλήρωσης στον πιο πάνω τόπο ή κατά την προαναφερόμενη ημέρα ή / και ώρα, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την ημέρα, την ώρα ή τον τόπο με προηγούμενη ανακοίνωσή της προ 24 ωρών στην Ιστοσελίδα.
 8. Η Διοργανώτρια εταιρεία θα είναι η αποκλειστικά υπεύθυνη και η μόνη αρμόδια για την επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος προκύψει καθ’ όλη τη Διάρκεια του Διαγωνισμού.
 9. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν συνολικά δέκα (10) νικητές (εφεξής οι «Νικητές»), οι οποίοι θα κερδίσουν από ένα από το κάτωθι δώρα (καλούμενα εφεξής από κοινού τα «Δώρα»):
  * Οι δέκα (10) πρώτοι κατά σειρά ανάδειξης νικητές, θα κερδίσουν από ένα (1) σετ κατσαρόλες fissler
 1. Από την κλήρωση θα αναδειχθούν και πέντε (5) αναπληρωματικοί νικητές (εφεξής οι «Αναπληρωματικοί»), οι οποίοι θα μπορέσουν να διεκδικήσουν κατά σειρά προτεραιότητας της ανάδειξής τους από την κλήρωση τα Δώρα, είτε σε περίπτωση μη έγκυρης συμμετοχής κάποιου Νικητή, είτε σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον από τους Νικητές στο χρονικό διάστημα που έχει ορισθεί κατά προβλεπόμενα στους παρόντες όρους, είτε σε περίπτωση που κάποιος Νικητής αρνηθεί ή δεν παραλάβει το δώρο έως τις 03/02/2023.
 2. Οι Νικητές του Διαγωνισμού που θα αναδειχθούν από την κλήρωση κατά τα ως άνω αναφερόμενα, θα ειδοποιηθούν για την ανάδειξή τους ως Νικητές από την Διοργανώτρια ή από εντεταλμένο προς τούτο συνεργάτη της τελευταίας, ο οποίος αναλαμβάνει περαιτέρω και την ειδοποίηση των Νικητών ή/και των Αναπληρωματικών για τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις παραλαβής και αξιοποίησης των Δώρων. Για την ειδοποίηση των Νικητών, η Διοργανώτρια θα χρησιμοποιεί τα στοιχεία επικοινωνίας που οι Νικητές είχαν δηλώσει κατά την υποβολή της συμμετοχής τους στο Διαγωνισμό, και συγκεκριμένα θα τους ειδοποιεί στο e-mail ή/και στο τηλέφωνο επικοινωνίας που έχουν δηλώσει. Η προσπάθεια ειδοποίησης των Νικητών και κατά περίπτωση των Αναπληρωματικών θα αποδεικνύεται πλήρως με την απλή βεβαίωση του σχετικά επιφορτισμένου υπαλλήλου της Διοργανώτριας ή/και του εντεταλμένου προς τούτο προσώπου που ενεργεί για λογαριασμό της. Ουδεμία ευθύνη φέρει η Διοργανώτρια για άκαρπες προσπάθειες ειδοποίησης των Νικητών, ούτε και υποχρεούται να συνεχίσει  την προσπάθεια ειδοποίησης μετά το πέρας του ως άνω χρονικού διαστήματος της 03ης/02/2023.
 3. Σε περίπτωση που έως τις 03/02/2023 κάποιος από τους Νικητές δεν αποδεχθεί το Δώρο ή δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του ή αν η συμμετοχή του είναι άκυρη επειδή δεν συντρέχουν οι κατά τα προαναφερόμενα προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής του στο Διαγωνισμό ή αξιοποίησης του Δώρου, χάνει κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωση διεκδίκησης του Δώρου, το Δώρο απόλλυται οριστικά για αυτόν και θα ειδοποιείται κατά τα ως άνω προβλεπόμενα έως τις 10/02/2023 από την Διοργανώτρια ο επόμενος κατά σειρά προτεραιότητας Αναπληρωματικός, ο οποίος θα πρέπει το αργότερο έως τις 17/02/2023 να επιβεβαιώσει την αποδοχή του Δώρου.
 4. Σε περίπτωση που ο Αναπληρωματικός δεν αποδεχθεί το Δώρο έως τις 17/02/2023, ή δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του ή αν η συμμετοχή του είναι άκυρη επειδή δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις έγκυρης συμμετοχής του στο Διαγωνισμό ή αξιοποίησης του Δώρου, χάνει κάθε δικαίωμα, απαίτηση ή αξίωση διεκδίκησης του Δώρου και το Δώρο απόλλυται οριστικά για αυτόν.
 5. Μετά την πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών, δεν υφίσταται οποιαδήποτε ευθύνη της Διοργανώτριας για απόδοση των μη εμπροθέσμως αναζητηθέντων Δώρων, τα οποία παραμένουν εις χείρας της, η οποία απαλλάσσεται από κάθε υποχρέωση απόδοσής τους και δικαιούται να διαχειριστεί τα μη αποδοθέντα Δώρα κατά την απόλυτη κρίση και διακριτική της ευχέρεια, συμπεριλαμβανομένης της ακύρωσης των μη αποδοθέντων Δώρων είτε της περαιτέρω διάθεσής τους
 6. Τα Δώρα, θα αποσταλούν από την Διοργανώτρια με έξοδα και δαπάνες αυτής στη ταχυδρομική διεύθυνση που έχουν δηλώσει και κατόπιν συνεννοήσεως με τους Νικητές ή κατά περίπτωση στους Αναπληρωματικούς σχετικά με τις ώρες παράδοσης.
 7. Για την αποδοχή και παραλαβή/αξιοποίηση των Δώρων, οι Νικητές και οι κατά περίπτωση Αναπληρωματικοί,  θα πρέπει να επιδείξουν στο εντεταλμένο από τη Διοργανώτρια πρόσωπο το πρωτότυπο Αστυνομικό Δελτίο Ταυτότητάς τους, ή άλλο έγγραφο απόδειξης ταυτοπροσωπίας (π.χ. άδεια οδήγησης, διαβατήριο) από το οποίο να προκύπτει ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις συμμετοχής στον Διαγωνισμό (π.χ. ηλικία Νικητή, τόπος διαμονής στην Ελλάδα) και να αποδεικνύεται η ταυτοπροσωπία τους, ενώ ενδέχεται να τους ζητηθεί η υπογραφή σχετικής δήλωσης αποδοχής του Δώρου. Σε αντίθετη περίπτωση, η Διοργανώτρια δύναται να μην προχωρήσει στην απόδοση του Δώρου. Κάθε Νικητής ή/και Αναπληρωματικός θα ειδοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο στα στοιχεία επικοινωνίας που έχει δηλώσει κατά την υποβολή της συμμετοχής του στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με τον όρο 5 ανωτέρω. Τα Δώρα που θα δοθούν είναι απολύτως συγκεκριμένα και προσωποπαγή, δεν μεταβιβάζονται και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλη υπηρεσία ή προϊόντα, δεν εκχωρούνται σε συγγενικά πρόσωπα ή τρίτους ούτε αντικαθίστανται ή εξαργυρώνονται. Τα Δώρα παρέχονται αποκλειστικά και μόνο εξ αφορμής και με αιτία τον Διαγωνισμό.
 8. Μετά την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού και την ειδοποίηση των Νικητών ή/και Αναπληρωματικών, η Διοργανώτρια, απαλλάσσεται από οποιαδήποτε ευθύνη ή / και για πράξη, παράλειψη ή συμπεριφορά οποιασδήποτε από τις ως άνω σχετιζόμενες με το Δώρο εταιρείες. Ρητά διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια ευθύνεται πλήρως και αποκλειστικά για την διασφάλιση άριστης ποιότητας των υπό 9γ Δώρων, της διακίνησης και της συντήρησης αυτών έως την παράδοσή τους στους Νικητές.
 9. Ρητά διευκρινίζεται ότι την «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.», και τις εταιρείες υπό το σχήμα των οποίων λειτουργούν τα Καταστήματα «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Franchise» ουδεμία ευθύνη απορρέουσα καθ΄ οιονδήποτε τρόπο από τον Διαγωνισμό βαρύνει.
 10. Σε περίπτωση απώλειας ή καταστροφής ή βλάβης ή κλοπής των Δώρων κατόπιν της παραλαβής τους για οποιαδήποτε αιτία ή λόγο, ουδεμία ευθύνη φέρει η Διοργανώτρια.
 11. Διευκρινίζεται ότι η Διοργανώτρια, πέραν των ρητά αναφερομένων στο παρόν, δεν καλύπτει  καμία άλλη δαπάνη, που ενδεχομένως δημιουργηθεί στο πρόσωπο των Νικητών του Διαγωνισμού και των κατά περίπτωση Αναπληρωματικών κατά την παραλαβή και αξιοποίηση των Δώρων, αλλά και στο πρόσωπο των Συμμετεχόντων κατά τη συμμετοχή τους στον Διαγωνισμό κατά τα ανωτέρω.
 12. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό καθώς και η αποδοχή των Δώρων εκ μέρους των Νικητών ή/και των Αναπληρωματικών ισοδυναμεί αυτομάτως με δήλωση απαλλαγής ευθύνης της Διοργανώτριας από πάσης ευθύνης συμπεριλαμβανομένης, χωρίς κανένα περιορισμό, ευθύνης για τυχόν ατύχημα, σωματική ή άλλη βλάβη.
 13. Η Διοργανώτρια δεν φέρει καμία ευθύνη ποινική ή αστική προς τους συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό, για οποιαδήποτε βλάβη ήθελε προκληθεί σε αυτούς άμεσα ή έμμεσα από αυτήν.
 14. Η Διοργανώτρια -ως αποκλειστική και μόνη υπεύθυνη για τη διενέργεια του Διαγωνισμού-  δικαιούται να τροποποιεί οποιονδήποτε από τους όρους του Διαγωνισμού, να συντομεύει ή να παρατείνει οποιαδήποτε προθεσμία ή διάρκεια αυτού, να τον ανακαλέσει ή να τον αναβάλει, γνωστοποιώντας τις μεταβολές αυτές στο κοινό με σχετική ανακοίνωση στην Ιστοσελίδα, το αργότερο είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν την κλήρωση, κατά τρόπο παραπλήσιο με αυτόν της ανακοινώσεως της προκηρύξεως. Κάθε τέτοια μεταβολή θα είναι δεσμευτική για τους συμμετέχοντες οι οποίοι δεν αποκτούν εκ του λόγου αυτού κανένα δικαίωμα για αποζημίωση ή οιαδήποτε άλλη αξίωση έναντι της Διοργανώτριας. Η Διοργανώτρια μπορεί, επίσης, να διακόψει ή να ακυρώσει το Διαγωνισμό χωρίς ειδοποίηση για λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας ή για οποιοδήποτε λόγο. Στις περιπτώσεις αυτές, η Διοργανώτρια ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των Συμμετεχόντων ή/και οποιουδήποτε τρίτου. Σε περίπτωση δε ματαίωσης του Διαγωνισμού, οι Συμμετέχοντες και οι Νικητές ή/και Αναπληρωματικοί δεν αποκτούν οποιοδήποτε δικαίωμα, απαίτηση και αξίωση κατά της Διοργανώτριας ούτε νομιμοποιούνται ή δικαιούνται να ζητήσουν τη συνέχιση του Διαγωνισμού ή οποιαδήποτε αποζημίωση λόγω οποιασδήποτε μεταβολής ή ματαίωσης.
 15. Η Διοργανώτρια δεν φέρει ευθύνη για τυχόν εκτυπωτικά λάθη. Επίσης, η Διοργανώτρια δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που για λόγους αναγόμενους σε περιστατικό που συνιστά ανωτέρα βία (ενδεικτικά δε λόγω φυσικών καταστροφών, απεργίας, πολέμου, τρομοκρατικών ενεργειών ή απειλών για τρομοκρατική ενέργεια, ατυχημάτων, πυρκαγιών, πλημμύρων ή άλλων φυσικών καταστροφών, απεργιών ή κοινωνικών διαταραχών κ.λπ.), δεν μπορεί να εκτελέσει τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν και απαλλάσσεται των υποχρεώσεών της.
 16. Η Διοργανώτρια υποχρεούται να ακυρώνει συμμετοχές εφόσον δεν πληρούν τους παρόντες όρους συμμετοχής. Οι συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα μέχρι 2 συμμετοχών και οφείλουν να ενεργούν νόμιμα και μέσα στα πλαίσια των χρηστών και συναλλακτικών ηθών.
 1. Στο πλαίσιο και για τις ανάγκες του Διαγωνισμού η Διοργανώτρια θα τηρήσει αρχείο με προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων, που καταχωρούνται κατά την υποβολή της συμμετοχής τους κατά τα ανωτέρω αναφερόμενα και θα επεξεργαστούν αυτά αποκλειστικά στο πλαίσιο του ως άνω σκοπού. Συγκεκριμένα, η Διοργανώτρια θα τηρήσει αρχείο με τα ακόλουθα προσωπικά δεδομένα:
  (1) των Συμμετεχόντων: (α) Ονοματεπώνυμο, (β) Αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας (γ) Διεύθυνση παράδοσης του Δώρου, δ) Πόλη-Νομός, ε) Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
  (2) των Νικητών και/ή των Αναπληρωματικών που θα αποδεχθούν το Δώρο: (α) Ονοματεπώνυμο, (β) Αριθμό τηλεφώνου επικοινωνίας, (γ) Διεύθυνση στην οποία, καθ’ υπόδειξή τους, θα γίνεται η παράδοση του Δώρου, (δ) Πόλη-Νομός, ε) Διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, (στ) Άλλα στοιχεία που εμπεριέχονται στα έγγραφα ταυτοπροσωπίας που δύναται να υποδεικνύονται κατά τα ανωτέρω από τη Διοργανώτρια προς τους σκοπούς επιβεβαίωσης της ταυτοπροσωπίας των Νικητών για την παραλαβή των Δώρων.
  Τα δεδομένα αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο επεξεργασίας για το σκοπό της διενέργειας του Διαγωνισμού,  αλλά και της εν γένει χρήσης/εκμετάλλευσης του υλικού που θα προκύψει στο πλαίσιο του Διαγωνισμού, σύμφωνα με τους παρόντες όρους.
 1. 1. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των Συμμετεχόντων και των Νικητών και/ή Αναπληρωματικών λαμβάνει χώρα αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς εξυπηρέτησης/διενέργειας  του παρόντος Διαγωνισμού και της διαδικασίας απόδοσης των δώρων.
 1. 2. Η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων εν προκειμένω συνίσταται στη συλλογή, καταγραφή, αποθήκευση, επεξεργασία, και σε οποιαδήποτε άλλη χρήση είναι απολύτως απαραίτητη για την διεξαγωγή του Διαγωνισμού και για την απόδοση των Δώρων στους Νικητές ή/και Αναπληρωματικούς σύμφωνα με τους παρόντες όρους. Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων θα χρησιμοποιηθούν από τη Διοργανώτρια και για την επικοινωνία με τους Συμμετέχοντες καθ’ όλη τη Διάρκεια του Διαγωνισμού και προς τους σκοπούς διεξαγωγής αυτού.
 1. 3. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων θα είναι καταρχήν μόνο οι αρμοδίως εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της Διοργανώτριας που είναι επιφορτισμένοι με καθήκοντα για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού. Επιπλέον, στο πλαίσιο της επεξεργασίας αυτής και για τις ανάγκες της υλοποίησης των ανωτέρω σκοπών, η Διοργανώτρια ενδέχεται να αξιοποιήσει υπηρεσίες τρίτων μερών, στους οποίους θα κοινοποιηθούν τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων και των Νικητών ή/και Αναπληρωματικών, όπως, ενδεικτικά, εταιρείες παροχής υπηρεσιών πληροφορικής ή και εντεταλμένα από τη Διοργανώτρια πρόσωπα για την παράδοση των Δώρων (για τα στοιχεία των Νικητών ή/και Αναπληρωματικών που έχουν αποδεχθεί το Δώρο) και οι οποίοι θα τα επεξεργαστούν για λογαριασμό της ή και για το σκοπό της παράδοσης των Δώρων στους Νικητές ή/και Αναπληρωματικούς.
 1. 4. Κατ’ εξαίρεση η Διοργανώτρια δύναται να γνωστοποιεί τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων και των Νικητών ή/και Αναπληρωματικών σε τρίτους, συμπεριλαμβανομένων των αρμόδιων αστυνομικών και εισαγγελικών αρχών, μόνο εφόσον υφίσταται εκ του νόμου σχετική υποχρέωση προς αυτό, ή υποχρεωθεί δυνάμει απόφασης/ παραγγελίας δικαστικής αρχής.
 1. 5. Ρητά διευκρινίζεται ότι ουδεμία διαβίβαση προσωπικών δεδομένων πραγματοποιείται προς την «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.» και τις εταιρείες υπό το σχήμα των οποίων λειτουργούν τα Καταστήματα «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Franchise».
 1. 6. Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων και των Νικητών ή/και των Αναπληρωματικών θα παραμένουν και θα αποθηκεύονται σε ασφαλή διακομιστή εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν θα διαβιβάζονται σε προορισμούς εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 1. 7.Τα προσωπικά δεδομένα των Συμμετεχόντων και των Νικητών ή/και Αναπληρωματικών θα τηρηθούν για όσο χρονικό διάστημα είναι απολύτως αναγκαίο για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού και θα καταστρέφονται ή/και θα διαγράφονται μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού.
 1. 8. Οι Συμμετέχοντες και οι Νικητές ή/και Αναπληρωματικοί έχουν το δικαίωμα πρόσβασης, δηλαδή κατόπιν αιτήματός τους αφ’ ενός να ενημερωθούν για το κατά πόσο ή όχι τα προσωπικά τους δεδομένα υφίστανται επεξεργασία και αφετέρου να λάβουν περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία. Επιπλέον, έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν την διόρθωση των ανακριβών προσωπικών τους δεδομένων. Επίσης, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, έχουν το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, το δικαίωμα φορητότητας και το δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία.
 1. Τέλος, οι Συμμετέχοντες και οι Νικητές ή/και Αναπληρωματικοί έχουν το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα), εφόσον κρίνουν ότι η επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων αντίκειται στην ισχύουσα νομοθεσία.
 1. 1. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, τα ανωτέρω δικαιώματά τους καθώς και για την άσκηση αυτών, οι Συμμετέχοντες και οι Νικητές ή/και Αναπληρωματικοί μπορούν να απευθύνονται εγγράφως στη Διοργανώτρια  με συστημένη επιστολή στη διεύθυνση: Βίωνος 1 Κολωνός 10443, Ελλάδα.
 1. 2. Για τις ανάγκες της ισχύουσας νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων Υπεύθυνος Επεξεργασίας  είναι η Διοργανώτρια.
 1. Οι συμμετέχοντες στον Διαγωνισμό παρέχουν τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση τους στη Διοργανώτρια για την προβολή του Διαγωνισμού ή/και των αποτελεσμάτων του μέσω ραδιοφώνου, καθώς και μέσω του έντυπου και ηλεκτρονικού τύπου ή και του INTERNET. Στο πλαίσιο αυτό και προς τους σκοπούς αυτούς της προβολής του Διαγωνισμού και των αποτελεσμάτων του, η Διοργανώτρια δύναται να ανακοινώσει το ονοματεπώνυμο των Νικητών και/ή κατά περίπτωση των Αναπληρωματικών στην Ιστοσελίδα.
 2. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο (internet) με δικά τους τεχνικά μέσα. H Διοργανώτρια δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν για λόγους πέρα από τον έλεγχό της ή για λόγους ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, προβλήματα ή τεχνικές δυσλειτουργίες τηλεφωνικών δικτύων ή γραμμών, online συστημάτων ηλεκτρονικών υπολογιστών, server ή provider, εξαρτημάτων υπολογιστών, λογισμικού, μη αποστολή ή λήψη δεδομένων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου ή λόγω τεχνικών προβλημάτων ή συμφόρησης στο διαδίκτυο ή σε οποιοδήποτε διαδικτυακό τόπο ή λόγω συνδυασμού αυτών των γεγονότων, διακοπή σύνδεσης με το διαδίκτυο, καθώς και προσβολή από ιούς υπολογιστών, κακόβουλες ή παράνομες ενέργειες ή επεμβάσεις τρίτων, απατηλές ενέργειες) καθυστερήσει ή αποτύχει η αποστολή των καταχωρήσεων που γίνονται στα πλαίσια του Διαγωνισμού.
 3. Αν διαπιστωθεί ότι οποιοσδήποτε Συμμετέχων ή χρήστης της Ιστοσελίδας παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή λογισμικό αυτών, η συμμετοχή του στον Διαγωνισμό ακυρώνεται πάραυτα και η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές.
 4. H Διοργανώτρια έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει την εγκυρότητα των συμμετοχών και να αποκλείσει οποιονδήποτε συμμετέχοντα επιχειρεί να παρέμβει παρανόμως στη διαδικασία συμμετοχής ή του οποίου η συμμετοχή δεν είναι σύμφωνη με τους παρόντες όρους. Επιπλέον, η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποτεδήποτε τη συμμετοχή οποιουδήποτε συμμετέχοντα στον Διαγωνισμό ή να του απαγορεύσει την περαιτέρω συμμετοχή, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, καθ’ οιονδήποτε χρόνο, ακόμη και άνευ προειδοποιήσεως, εφ’ όσον κρίνει ότι η συμμετοχή του έρχεται σε αντίθεση με την κείμενη νομοθεσία ή γίνεται κακόπιστα ή καταχρηστικά ή αντίθετα προς την καλή πίστη ή τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη ή γίνεται κατά τρόπο που αντιβαίνει το γράμμα και το πνεύμα του Διαγωνισμού ή καταστρατηγεί ή επιχειρεί να καταστρατηγήσει καθ’ οιονδήποτε τους παρόντες όρους.
 5. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό αυτό συνεπάγεται την πλήρη γνώση και ανεπιφύλακτη αποδοχή (α) όλων των παρόντων όρων συμμετοχής όπως είναι αναρτημένοι στην Ιστοσελίδα και (β) των όρων χρήσης της Ιστοσελίδας, καθώς και τη συνακόλουθη παραίτηση των Συμμετεχόντων από κάθε σχετική αξίωση, απαίτηση και δικαίωμα έναντι της Διοργανώτριας, της εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.» και των εταιρειών υπό το σχήμα των οποίων λειτουργούν τα Καταστήματα «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Franchise».
 6. Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις, εμβλήματα και λοιπά διακριτά γνωρίσματα της Διοργανώτριας, της εταιρείας«ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΥΠΕΡΑΓΟΡΕΣ ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε.» και των εταιρειών υπό το σχήμα των οποίων λειτουργούν τα Καταστήματα «ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Franchise»..
 7. Οι παρόντες όροι διέπονται από το Ελληνικό δίκαιο. Κάθε διαφορά σχετική με το Διαγωνισμό, που ενδέχεται να προκύψει, υπόκειται στην αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων Αθηνών.
 8. Οι παρόντες όροι συμμετοχής έχουν κατατεθεί στο Συμβολαιογράφο κ. Τριανταφυλλάκη απ’ όπου οποιοσδήποτε ενδιαφερόμενος μπορεί να λάβει αντίγραφο αυτών με δική του δαπάνη. Επίσης, βρίσκονται στην διάθεση κάθε ενδιαφερόμενου μέσω της Ιστοσελίδας της Διοργανώτριας.

 

Μαρούσι, Δεκέμβριος 2022

Για τη Διοργανώτρια

 

Ο Πληρεξούσιος Δικηγόρος